Integrovaný systém managementu

Hlavní prioritou AŽD Praha je splnění požadavků, potřeb a očekávání zákazníků prostřednictvím kvality výrobků a služeb, které jim poskytuje. Nedílnou součástí řízení společnosti je integrovaný systém managementu, který zajišťuje splnění strategických záměrů v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto záměry jsou vyhlášeny v dokumentu Politika integrovaného systému managementu AŽD Praha. Vytvořený systém managementu je aplikován na předmět činnosti společnosti a určuje vzájemné vazby mezi jednotlivými organizačními jednotkami a útvary. Dále také stanovuje odpovědnost za procesy zajišťující kvalitu finálního produktu poskytovaného zákazníkovi, minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci trvalého zvyšování účinnosti a efektivnosti integrovaného systému managementu AŽD Praha vytváří příslušné zdroje a zavádí progresivní metody ve všech rozhodujících oblastech své činnosti v návaznosti na strategické cíle společnosti. Zavádění systémů managementu bylo zahájeno v roce 1997, kdy společnost získala certifikát systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001. Na tento systém byly v dalších letech postupně implementovány požadavky environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V roce 2015 byla provedena recertifikace integrovaného systému managementu. Akreditovaný certifikační orgán CQS při auditu konstatoval shodu systému managementu jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001, shodu environmentálního systému managementu s požadavky ČSN EN ISO 14001 a shodu managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s požadavky OHSAS 18001. Na základě úspěšného výsledku auditu byly AŽD Praha uděleny certifikáty z úrovně mezinárodního certifikačního orgánu IQNet s evidenčními čísly CZ-2014/2015, CZ-16/2015 a CZ-17/2015 platné do 27. ledna 2018. Oceněním integrace všech uvedených systémů managementu je udělení Zlatého certifikátu. Pro naše zákazníky jsou udělené certifikáty důkazem o dodržování principů moderního řízení v AŽD Praha, zabezpečení kvality výrobků a služeb, šetrnosti k životnímu prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vlastnictví Zlatého certifikátu nás zavazuje k neustálému zlepšování ve všech certifikovaných oblastech předmětu podnikání.