Compliance program

Podstawowymi wartościami naszej firmy są niewątpliwie bezpieczeństwo i współpraca.

COMPLIANCE PROGRAM naszej firmy rozumiemy jako zbiór zasad i środków w celu zapewnienia zgodnego z prawem zachowania wszystkich uczestników - pracowników, członków organów statutowych, partnerów handlowych i pozostałych osób, które są zaangażowane w działalność naszej firmy – tak, aby wyżej przedstawione podstawowe wartości były w pełnie realizowane.

Wspólnie dążymy do odpowiedzialnego społecznie kierowania firmą, przestrzegając przy tym ogólnie przyjętych zasad etycznych i moralnych, takich jak integralność, uczciwość i szacunek.
Wartości te znajdują odzwierciedlenie w zasadach postępowania zarówno firmy, jak i jej poszczególnych pracowników, przejawiając się w takich dziedzinach, jak: walka z korupcją i praniem pieniędzy, uczciwa konkurencja, ochrona informacji, bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, ochrona środowiska i w innych. Zasady dotyczące przestrzegania wartości są jednolite dla całej firmy i jej pracowników.

W kontaktach z naszymi partnerami zewnętrznymi postępujemy zgodnie z prawem, w pełnej zgodności z przepisami i zasadami uczciwej konkurencji gospodarczej. Wspieramy etyczny biznes jako taki. Zdajemy sobie sprawę, że mieszanie interesów prywatnych i biznesowych może skutkować konfliktem interesów, dlatego to również odrzucamy.

Marketa Bartony
Compliance officer
etika‌‌M‌‌azd.cz