Integrovaný systém managementu

Hlavní prioritou společnosti AŽD je splnění požadavků, potřeb a očekávání zákazníků.

Pro splnění priority má společnost zaveden integrovaný systém managementu, jehož prostřednictvím je zajištěno plnění strategických záměrů a požadavků v oblasti kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti informací.

Integrovaný systém managementu je aplikován na předmět činnosti společnosti. Určuje vzájemné vazby mezi jednotlivými organizačními jednotkami a útvary a stanovuje odpovědnost za procesy zajišťující kvalitu finálního produktu poskytovaného zákazníkovi, minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost informací v oblasti správy obchodních aktiv spojených s inženýrsko-dodavatelskými činnostmi a činnostmi návrhu a vývoje.

Integrovaný systém managementu je pravidelně prověřován nezávislou třetí osobou - akreditovaným certifikačním orgánem CQS z.s. zapojeným do sítě mezinárodního sdružení certifikačních orgánů IQNet.

Akreditovaný certifikační orgán konstatoval shodu se:

  • systémem managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 (QMS)
  • systémem environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 (EMS)
  • systémem managementu bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001:2014 (ISMS)
  • systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s požadavky ČSN ISO 45001:2018 (OHSMS)

Na základě úspěšného auditu byly společnosti AŽD uděleny certifikáty QMS, EMS OHSMS a ISMS.

V souvislosti se závazkem k neustálému zlepšování a rámci trvalého zvyšování účinnosti a efektivnosti integrovaného systému managementu AŽD vytváří příslušné zdroje a zavádí progresivní metody ve všech rozhodujících oblastech své činnosti v návaznosti na strategické cíle společnosti.