Compliance program

Compliance program

Základními hodnotami naší společnosti jsou jednoznačně bezpečnost a spolupráce.

COMPLIANCE PROGRAM naší společnosti chápeme jako soubor principů a opatření k zajištění právně konformního chování všech zúčastněných - zaměstnanců, členů statutárních orgánů, obchodních partnerů a dalších osob, které jsou angažovány v rámci výkonu činnosti naší společnosti – tak, aby výše uvedené základní hodnoty byly bezezbytku naplňovány.

Všichni společně usilujeme o společensky odpovědné vedení společnosti, při kterém se řídíme všeobecně platnými etickými a morálními zásadami jako jsou integrita, poctivost a respekt.
Tyto hodnoty jsou reprezentovány principy chování jak společnosti, tak i jejich jednotlivých zaměstnanců, projevujících se v oblastech jako jsou boj proti korupci a praní špinavých peněz, férové hospodářské soutěže, ochrany informací, bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a dalších. Pravidla pro dodržování hodnot jsou stanovena jednotně pro celou společnost i její zaměstnance.

Při jednání s našimi externími partnery se chováme právně konformně, v plném souladu se zákony a pravidly férové hospodářské soutěže. Podporujeme etické podnikání jako takové. Uvědomujeme si, že směšování soukromých a obchodních zájmů může ve svém důsledku vést ke konfliktu zájmů,  a z toho důvodu jej rovněž odmítáme.

Markéta Bartony
Compliance officer
etika‌‌M‌‌azd.cz