Whistleblowing

Společnost AŽD Praha s.r.o. (dále také AŽD) v souladu s požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937, zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále také Zákon) za účelem zajištění etických standardů podnikání přijala systémová opatření, ke snížení vzniku rizik případným neetickým nebo protiprávním jednáním. Jedním ze základních opatření je zřízení oznamovací linky (tzv. whistleblowing linky).

O existenci této oznamovací linky jsou aktivně informováni všichni zaměstnanci společnosti AŽD. Případné protiprávní jednání nebo i pouhé podezření na jeho vznik, může společnosti AŽD oznámit jakákoli fyzická osoba, která pro tuto společnost vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost nebo s AŽD byla v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti ve smyslu § 2 odst. 3 Zákona. 

Společnost AŽD Praha s.r.o. ve smyslu § 9 odst. 2, písm. b) bodu 3 Zákona, vylučuje přijímání oznámení od osob, jenž pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, dle §2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).

Oznamovací linka je řešena tak, aby zajistila anonymitu oznamovatele a zajišťovala jeho ochranu před postihem, diskriminací či jinými odvetnými opatřeními. Ochrana oznamovatele je také zakotvena ve vnitřních normách společnosti a Etickém kodexu AŽD Praha s.r.o.

Všechna oznámení učiněná prostřednictvím oznamovací linky budou objektivně a nezávisle prošetřena. Na základě zjištěných skutečností budou pak přijímána nápravná opatření.

Poskytnuté informace prostřednictvím oznamovací linky jsou zabezpečeny proti zneužití, archivovány a uchovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679 (dále jen GDPR) a dalšími právními předpisy, upravujícími zpracování a ochranu osobních údajů.

Pro podání Vašeho oznámení lze využít:

  • Telefonní číslo +420 267 287 455, na kterém je k dispozici 24/7 záznamník
  • E-mail: whistleblowing‌‌M‌‌azd.cz
  • Osobní schůzku s příslušnou osobou (Compliance officer)