Z historie

Počátky společnosti jsou úzce spjaty s poválečnou modernizací a rekonstrukcí železniční dopravy v naší republice. Dnešní AŽD Praha odvozuje svou tradici od tří zakládající firem

 • ČSD - Stavba a montáž sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
 • ČSD - Výroba sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
 • ČSD - Ústřední zásobovací sklad

Tyto tři firmy vznikly roku 1954. Tento rok proto bývá označován jako datum vzniku společnosti. Zakládající firmy byly v roku 1958 spojeny v jeden společný podnik, který dostal název Výroba a výstavba sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.

Název Automatizace železniční dopravy (AŽD) byl poprvé použit roku 1961. Jako samostatný oborový podnik vzniklo AŽD Praha o deset let později a byla k němu přidružena i slovenská část  - AŽD Bratislava. Roku 1993 vznikla soukromá firma AŽD Praha. Firma disponuje pouze českým kapitálem a v současnosti je největší českou firmou v oboru zabezpečovací techniky na našem trhu.

50. léta minulého století

1954

 • Ministerstvo dopravy zřizuje tři nové železniční podniky, které tvoří základ pro pozdější AŽD. Jsou to:
  • ČSD - Stavba a montáž sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
  • ČSD - Výroba sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
  • ČSD - Ústřední zásobovací sklad sdělovací techniky

1958

 • Tyto organizace byly sloučeny do jediného podniku s názvem "Výroba a výstavba sdělovacích a zabezpečovacích zařízení" (VVSZZ) se sídlem v Praze.
 • Jednotlivé výrobní a montážní úseky i Ústřední sklad Olomouc (USO) byly organizačně změněny na závody (Praha, Kolín, Brno, Olomouc) s novou vnitřní organizací.
 • Výzkumná a vývojová základna v Praze byla přeřazena z ministerstva dopravy do tohoto nového podniku.
 • V každém montážním závodě byla zřízena projekční kancelář.

1959

 • Podnik se stal generálním dodavatelem sdělovacích a zabezpečovacích zařízení pro všechny odběratele v tuzemsku a je také hlavním dodavatelem těchto zařízení pro vývoz.
 • AŽD se stává též bilančním místem pro výrobu sdělovacích a zabezpečovacích zařízení. Tyto povinnosti na něj přešly z n.p. Tesla a n.p. Elektrosignál.
 • V brněnském závodě začíná výroba světelných návěstidel.

60. léta minulého století

1961

 • Pražský závod je rozdělen na závod a podnikové ředitelství.
 • V červnu byla uzavřena smlouva o předání a převzetí výroby železničního zabezpečovacího zařízení a pouličního zabezpečovacího zařízení mezi Elektrosignálem (ESP) Holešovice n.p. a ČSD - VVSZZ.
 • Došlo ke změně názvu organizace na "Automatizace železniční dopravy Praha".
 • Ředitelství podniku sídlí ve východní tribuně stadionu Sparta.

1964

 • Staví se nové sídlo ředitelství podniku v Ukrajinské ulici ve Vršovicích a ještě téhož roku se sem ředitelství stěhuje ze Strahova.
 • V žst. Kunčice nad Labem se zkouší nový, tzv. blokový systém reléového zabezpečovacího zařízení. Byl zde poprvé použit i nový typ šikmého ovládacího stolu ze zmenšenými ovládacími prvky.
 • K největším stavbám, které AŽD v tomto roce zajišťovala, patří železniční úsek Plzeň-Cheb, kde se zavádí dispečerská centralizace. Cílem je úspora výpravčích, signalistů a dalších pracovníků na každé z 21 stanic a zvýšení bezpečnosti provozu, včetně rychlosti a propustnosti.

1965

 • Je zřízena nová Výzkumná a vývojová základna.

1966

 • AŽD plně přechází na reléová zařízení.

1967

 • Závod Praha se společnou výrobní a montážní činností je od dubna rozdělen na 2 závody:
  • Výrobní závod Praha
  • Montážní závod Praha
 • Bylo dokončeno dálkové zabezpečovací zařízení na trati Plzeň-Cheb. Valná část zařízení byla dodána z SSSR, traťová část byla výzkumným úkolem Výzkumného ústavu dopravního. Zařízení je řízeno z dopravně-dispečerského stanoviště v budově Správy dráhy v Plzni. Zařízení, které je chloubou kolínské montáže, má dva samostatné dispečerské okruhy, vzájemně zastupitelné, 16 dálkově ovládaných a 4 dálkově kontrolovatelné stanice, všechny vybavené reléovým zabezpečovacím zařízením, 3 dálkově ovládané a kontrolované napájecí stanice, 86 km jednokolejného oboustranného autobloku a 19 km dvoukolejného autobloku. Celá stavba byla vyzkoušena a postupně uvedena do zkušebního provozu k novému GVD, t.j. k 25. 5. 1967.

70. léta minulého století

1970

 • Z dosavadního závodu Olomouc se zaměřením na montážní i výrobní činnost zřízen Montážní závod Olomouc.
 • Pražský montážní závod projednává požadavek maďarských železnic na možnost dodávky dálkových, místních a silových kabelizací na svých hlavních tratích. Výsledek vyznívá kladně a začíná rozsáhlá příprava této, v činnosti AŽD, nebývalé akce.

1971

 • K 1. 4. 1971 byl k podniku AŽD Praha přidružen podnik AŽD Bratislava a vznikla VHJ AŽD
 • Na stavbě dálkové kabelizace v MLR Karcag-Debrecen-Apata začal pracovat montážní závod Praha.

1972

 • Byla dokončena řada významných staveb: Lovosice - reléové zabezpečovací zařízení, Beroun - rel. zab. zařízení, Ostrava - levé přednádraží, Židenice - rel. zab. zařízení, Radotín - rel. zab. zařízení, Vysočany - rel. zab. zařízení, Dluhonická spojka - zabezpečení stavebních postupů pro ŽS Brno, Komárno - kabelizace, Szob-Štúrovo DAÚ, Žilina - rel. zab. zařízení, Lubeník - rel. zab. zařízení a Praha-Beroun - elektrizace trati, 3. část.
 • Do provozu bylo dáno 615 výhybkových jednotek staničního rel. zab. zařízení, 56 km dálkové kabelizace a 25 přejezdových zařízení.
 • Zahájení rozsáhlé výstavby silničních světelných signalizačních zařízení v Praze. Zařízení bylo osazeno na 80ti křižovatkách.

1974

 • Tento rok se stal významným pro stát, Prahu i AŽD zprovozněním 1. trasy pražského metra (trasa C).

1977

 • Bylo zabudováno 399 výhybek s reléovým zabezpečovacím zařízením, vybudováno 18 km poloautobloku a 459 km dálkové kabelizace.
 • Dále bylo vybudováno 43 výstražných světelných zařízení na přejezdech a 48 signalizačních zařízení na silničních křižovatkách.

1978

 • V květnu dochází změnou statutu oborového podniku ke změně organizační struktury, takže se nadále generální ředitelství člení na: útvary generálního ředitele, úsek kádrový a personální, úsek technický, úsek výrobní, úsek ekonomický a úsek obchodní a montážní.

80. léta minulého století

1981

 • Montážní závod Praha zahajuje práce na dálkové kabelizaci v MLR na trati Komárom-Györ.
 • Pro bývalý podnik WSSB Berlín v NDR bylo dodáno cca 300 světelných stožárových a trpasličích návěstidel vz. AŽD jako součást celkového vybavení tratí Bagdad-Basra a Bagdad-Mosul v Iráku.

1982

 • Do provozu bylo uvedeno 420 výhybkových jednotek RZZ, 89 km autobloku, 113 výhybkových jednotek jiných zab. zařízení, 175,8 km dálkové kabelizace, 54 ks mobilní části LVZ, 18 ks výstražných světelných zařízení a 25 ks silniční světelné signalizace.

1983

 • Bylo vybudováno 49 km autobloku, zabezpečeno 506 výhybek staničním zabezpečovacím zařízením, zabudováno a zapojeno 546,8 km dálkové kabelizace, zabudováno 70 zařízení mobilní části LVZ, uvedeno do provozu 44 světelných přejezdových výstražných zařízení a 38 silničních signalizačních zařízení.
 • Dokončují se práce na dálkové kabelizaci v MLR, prováděné montážním závodem Praha na úseku Komárom - Tatabanya - Alsó. Tím končí práce AŽD prováděné pro MÁV v MLR.

1984

 • AŽD Praha oslavil 30 let svého trvání a práce pro rozvoj železniční sdělovací a zabezpečovací techniky, zejména pro ČSD.
 • Inovační proces ve výrobě prvků, tak ucelených systémů zabezpečovacích zařízení aplikací elektroniky, mikroelektroniky a mikroprocesorové techniky.
 • Zacílení produkce směrem k dalším druhům doprav od silniční, přes hromadnou městskou, po vodní a leteckou. AŽD mimo jiné vybudovalo kontrolní detekční rámy na všech letištích v Československu a na letišti Schönefeld v Berlíně.

1985

 • Výstavba pražského metra byla realizována v subdodávce pro ČKD Praha - Engineering.
 • Na trase I.B bylo zprovozněno staniční reléové zabezpečovací zařízení v 7 stanicích a 9,6 km autobloku. Na stavbě "Spojka do depa Hostivař" bylo zprovozněno staniční RZZ ve 3 stanicích a autoblok v délce 1,2 km. Na stavbě Depo Hostivař bylo zprovozněno 53 výhybkových jednotek a 79 návěstidel.
 • V halách 1, 4, 5 a 6 bylo vybudováno zkušební zařízení ARS. Na opravárenské základně metra bylo vybudováno a aktivováno zabezpečovací zařízení na 2 km zkušební trati.

1987

 • Prioritně byla zabezpečována resortní investiční výstavba.
 • Celkem bylo dokončeno 15 staveb.

1988

 • Do provozu se dostává první telefonní zapojovač pro výpravčí, vyvinutý u AŽD a řízení mikroprocesorem.

1989

 • 1. 7. 1989 je založen státní podnik Železniční stavby a montáže, kombinát, se sídlem v Bratislavě. V jeho rámci jsou založeny kombinátní podnik AŽD Praha a zcela samostatný kombinátní podnik AŽD Bratislava.

90. léta minulého století

1990

 • Rozhodnutím ministra dopravy ČSFR z 26. 6. 1990 o založení státních podniků je vyčleněn kombinátní podnik Automatizace železniční dopravy Praha ze státního podniku Železničné stavby a montáže, kombinát.
 • Od 1. 7.1990 je ministrem dopravy založen státní podnik Automatizace železniční dopravy Praha a samostatný státní podnik Automatizácia železničnej dopravy Bratislava.

1991

 • Do provozu bylo uvedeno 9 km autobloku, zejména na stavbě Běchovice-Malešice-Vršovice, 646 výhybkových jednotek RZZ zejména v žst. Malešice, Děčín, Dřísy, Olomouc, Přerov a Vyškov. Bylo položeno a smontováno 62 km dálkových kabelů, především na trati Běchovice-Malešice-Vršovice, Bohumín-Vrbice, elektrizace trati a úsek Liberec-Mimoň v rámci stavby DSPD Česká Lípa- Liberec.
 • Rovněž bylo osazeno 12 světelných signalizačních zařízení na silničních křižovatkách.
 • Zabezpečovací zařízení ve stanici Dřísy bylo první vlašťovkou nové doby -- bylo to reléové zařízení, ovládané mikroprocesory se zobrazením na barevných displejích. Hlavním tvůrčím duchem tohoto zařízení, jehož vývoj začal již v osmdesátých letech byl ing. Volf, po jeho onemocnění stavbu a další vývoj zajistil ing. Plachetka.
 • V tomto roce skončily poslední dodávkou - stavědlo Espenhain - práce na dodávkách projektových dokumentací, reléového a napájecího zařízení pro systém RPS60, kolejových obvodů, třífázových přestavníků, světelných návěstidel, automatických přejezdových zařízení pro povrchové hnědouhelné lomy v oblasti gen. ředitelství Senftenberg a Bitterfeld v bývalé NDR.

1992

 • Vypracován privatizační projekt a vyhlášena veřejná soutěž. V jejím rámci předložila společnost AUDOC Praha s.r.o. nabídku na zakoupení SP AŽD Praha.

1993

 • Rok 1993 tvoří mezník v historii společnosti AŽD Praha. Firma přechází do soukromého vlastnictví a mění svou organizaci.
 • Na základě výsledku veřejné soutěže se stává od 1. 6. 1993 pod obchodním jménem AUDOC Praha s.r.o. právním nástupcem státního podniku Automatizace železniční dopravy Praha a přebírá veškerá práva, povinnosti a závazky z předmětu podnikání státního podniku.
 • Od září 1993 nese společnost název AŽD Praha s.r.o. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada
 • Závody společnosti jsou:
  • závod Technika - zřízený od 1. 11. 1993
  • montážní závod Olomouc
  • montážní závod Kolín
  • montážní závod Praha
  • výrobní závod Olomouc
  • výrobní závod Brno
  • výrobní závod Praha
  • slévárna Valašské Meziříčí
  • zásobovací a odbytový Olomouc
  • divize automatizace silniční techniky (DAST) - zřízena 1. 7. 1993
 • Vysoká pozornost je věnována dokončení vývoje a provozním zkouškám nových výrobků AŽD Praha v zabezpečovací technice na železnici. Poloelektronické zabezpečovací zařízení, zařízení pro vedlejší tratě, přejezdové elektronické zařízení, čelisťový závěr výměny, válečková stolička výměny, přestavník samovratné výhybky, komplexní automatizační systém KOMPAS, dispečerské řídící systémy a pod. tvoří výrobní program společnosti, který zajišťuje požadavky na modernizaci železničních tratí.
 • Společnost se orientuje na obchodní spolupráci se zahraničními partnery a prosazování svých výrobků na třetích trzích.

1994

 • Tento rok je pro společnost AŽD Praha s.r.o. rokem významného 40. výročí vzniku firmy.
 • Dosáhli jsme významných úspěchů, zejména jsme získali zakázku na dodání zabezpečovacího zařízení pro modernizaci tratě Brno-Česká Třebová.
 • V žst. Úvaly bylo uvedeno do provozu staniční zabezpečovací zařízení SZZ-ET představující novou generaci techniky mikropočítačů. Začíná se pracovat na systému dálkového ovládání zabezpečovacích zařízení.
 • Na podzim proběhla za účasti našich obchodních partnerů z domova i ze zahraničí oslava 40 let trvání firmy.

1996

 • Další pokrok ve vývoji staničních zabezpečovacích zařízení. Do provozu bylo dáno poloelektronické zabezpečovací zařízení s bezpečným řešením přenosu povelů i kontrolních informací v Lysé nad Labem, Poříčanech, Českém Brodě a v Adamově.
 • Dokončení vývoje poloelektronického stavědla SZZ-ETB bylo rozhodujícím krokem k zvládnutí plně elektronického stavědla AŽD.
 • Byl vyřešen systém dálkového ovládání stavědel na uceleném traťovém úseku, vyřešena možnost rekonstrukce reléových stavědel AŽD 71 na počítačové ovládání, zdokonalen systém AŽD pro zabezpečení výhybek, zejména tzv. pražcového přestavníku. Byla zavedena výroba ekologických stykových transformátorů bez olejové náplně. Byl ukončen ověřovací provoz dispečerského telefonního zařízení.
 • Vytvořeny podmínky pro nabídku AŽD pro koridorové a hlavní tratě Českých drah.

1997

 • Uvedeno do provozu první elektronické staniční zabezpečovací zařízení u ČD v žst. Stará Boleslav. Stavědlo ESA 11 dokladuje vysokou úroveň vývojových prací u AŽD.
 • Bylo aktivováno 11 elektronických přejezdových zařízení.
 • Koncem října společnost jako celek získala certifikaci systému jakosti ISO 9001. Mimoto všechny organizační jednotky obdržely certifikáty o zavedení systému jakosti.
 • Společnost kupuje nový objekt v Žirovnické ulici. Protože kapacita budovy potřebám firmy nedostačovala, bylo rozhodnuto o vestavbě výrobní haly. Vestavba slouží výrobnímu závodu Praha a poskytuje přes 400 m2 nových kancelářských ploch.Výrobní závod Praha se nastěhoval v době od června do listopadu 1997.
 • V květnu byla schválena definitivní podoba přístavby a nástavby provozní budovy a v červnu začalo bourání střechy a montáž ocelové konstrukce. Opláštění ocelové konstrukce skončilo v listopadu a v průběhu zimy se budovaly vnitřní příčky a inženýrské sítě. V listopadu se do nově upravených prostor ve 3. nadzemním podlaží přestěhoval finanční úsek.
 • V tomto roce bylo rovněž vedením společnosti rozhodnuto o vydávání podnikového časopisu. Časopis, čtvrtletník v rozsahu 4 až 6 stran, dostal název Reportér AŽD.

1998

 • Realizací tzv. výhybkového programu se AŽD daří udržet výsadní postavení v komplexním zabezpečení výhybek na ČD při sílící konkurenci.
 • Bylo zabezpečeno 526 výhybkových jednotek, instalováno 967 návěstidel, vybudováno a uvedeno do provozu 15 staničních zabezpečovacích zařízení SZZ - ETB, aktivováno 80 elektronických přejezdových zařízení PZZ-EA a zabudováno 820 km úložných kabelů.
 • Kolaudace nástavby a přístavby areálu Žirovnická proběhla 12.5.1998. Bylo získáno celkem 1 300 m2 nových kancelářských ploch a 3 zasedací místnosti pro 50, 30 a 12 osob.

1999

 • 45 let od založení firmy

Současnost

2000

 • Vítězství v mezinárodní soutěži na slovenských železničních koridorech.
 • Recertifikace ISO.

2001

 • Modernizace dopravní kanceláře na Hlavním nádraží v Praze.
 • Získání zaváděcích listů DB AG, které vystavuje německý Železniční spolkový úřad.
 • Elektronický automatický blok - produkt AŽD byl oceněn zlatou medailí za nejlepší vystavovaný exponát na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno.
 • Vznik dceřinné společnosti AŽD W Poprad, která dodává kabeláže firmě Whirlpool Poprad.

2002

 • AŽD Praha získává osvědčení Českých drah pro parametry zařízení na koridoru pro rychlost 200 km/hod.
 • Staniční zabezpečovací zařízení ESA 11 je technicky schváleno VÚŽ (Výzkumným ústavem železničním). ESA 11 je tedy certifikována v nejvyšší kategorii bezpečnosti SIL 4 podle evropských norem.
 • Byly vystaveny zaváděcí listy na řadu dalších výrobků jako je například univerzální zdroj UNZ.
 • Pomoc AŽD při obnově zabezpečovacího zařízení v pražském metru po povodních.

2003

 • Instalace trenažéru pro výuku obsluhy elektronického zabezpečovacího zařízení prostřednictvím jednotného obslužného pracoviště (JOP) v prostorách vzdělávacího střediska výrobního závodu AŽD Praha v Brně.
 • Výročí 10 let soukromé firmy.
 • Zavedení integrovaného systému managementu a zahájení procesu implementace systému managementu environmentu.